متقاضی دوره

متقاضی محترم:

در این قسمت توضیحات مربوط به تقاضای دوره نوشته میشود.
همچنین سایر موارد مربوط به دوره مثل نکات ضروری نیز در این بخش نوشته میشود.
این اطلاعات باید از مدیریت افیس گرفته شود.